top of page

ROSELL’S GYM ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDLEMSKAP

Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap hos Erik & Greger Rosell’s Gym och Träningsvärkstad (Rosell’s Gym), org. nr. 556428-0351 från och med den 1 april 2022.

 

1. Allmänt

Följande villkor gäller för medlemskap och träning på Rosells Gym. Omfattningen av Rosells Gyms olika former av medlemskap och avgifter för dessa framgår av Rosells Gyms vid var tid gällande beskrivning i utbudet av tjänster och vid var tid aktuell prislista. Rosells Gym förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor samt att utföra prisändringar. Eventuella ändringar träder i kraft tidigast 45 dagar efter det att Rosells Gym meddelat ändringen enligt gällande avtal. Vid tecknat autogiroavtal görs ändringen dock först efter utgången av innevarande bindningstid. 

 

2. Medlemskap 

Medlemskap gäller från det datum du tecknar avtal. Avtalet är bindande när du och Rosells Gym har godkänt villkoren skriftligt eller digitalt. Vid webregistering är avtalet bindande när du och Rosells Gym godkänt villkoren digitalt eller skriftligt. Du förbinder dig att betala träningsavgiften enligt den bindningstid- och uppsägningstid som framgår av avtalet. Rosells Gym följer lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler med 14 dagars ångerrätt vid e-handel inom Sverige. Om du ångrar ditt köp ber vi dig snarast kontakta oss på gymmet, innan ångertiden löper ut. Tiden räknas från den dagen du tecknade medlemskapet. Du hittar på www.rosellsgym.sevåra kontaktuppgifter. Medlemskapet är personligt och kan inte lånas ut till annan person. Inträdesavgift erläggs vid ingånget medlemskap och är en engångskostnad.

 

3. Ändra medlemskap 

Byta avtal: Du kan ändra ditt medlemskap under bindningstiden till ett medlemskap med högre avgift och samma eller längre bindningstid. Vid denna typ av ändring skall du betala hela mellanskillnaden mellan medlemskapen. Inga andra ändringar är möjliga innan bindningstiden löpt ut för respektive avtal. Minimitiden för byte av avtal är 30 dagar. Kostnadsfri avtalsändring är begränsad till en gång per 12-månadersperiod. 

 

4. Överlåtelse av medlemskap 

Medlemskapet i Rosell’s Gym är personligt och kan inte överlåtas (exempelvis säljas) eller upplåtas (exempelvis lånas eller hyras ut). Medlem som har medlemskap med autogirobetalning eller kortabonnemang äger dock även under bindningstid rätt att mot en överlåtelseavgift, enligt vid var tid gällande prislista, överlåta sitt medlemskap till annan person under förutsättning att denne person godkänns av Rosell’s Gym som medlem. Sådan överlåtelse får endast ske en gång, d.v.s den nya medlemmen kan inte i sin tur överlåta medlemskapet på nytt. Har avtalet betalats via faktura sker den ekonomiska transaktionen/överenskommelsen mellan medlemmarna. Ett medlemskap där betalningen av medlemskapet erlagts genom förskottsbetalning kan inte överlåtas. Medlemskap som köps via förmånsavtal kan ej överlåtas.

 

5. Bryta träningsavtal och medlemskap 

Autogiromedlemskap kan ej brytas under avtalets första 12 månader. Uppsägning av autogiroavtal görs på Rosell’s Gyms webbsida. Uppsägning gäller från och med nästkommande månads autogirodragning. Medlemskap återbetalas ej. 

 

6. Meddelanden och information 

Ändringar av medlemskap, allmänna medlemsvillkor och prisjusteringar publiceras på Rosell's Gyms webbsida. Medlem ansvarar själv för att hålla sig uppdaterad om eventuella ändringar gällande prislista samt allmänna villkor. Det är Medlemmens ansvar att meddela Rosell's Gym om eventuella ändringar av uppgifter som krävs för att administrera Medlemmens medlemskap, exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer, bank samt bankkonto. 

 

7. Frysning

Medlemskapet gäller under avtalad tid och kan inte frysas, med undantag av sjukintyg. Tid för frysning av medlemskap bedöms i varje enskilt fall med en minimumtid på 2 månader och maxtid om 12 månader. 

 

8. Dödsfall 

Vid dödsfall avslutas medlemskap hos Rosell's Gym omgående.  

 

9. Träning för minderåriga

Alla omyndiga som vill teckna medlemskap måste först ha ett undertecknat Ansvarsavtal – Minderårig. Detta avtal kan enbart undertecknas av målsman på plats.

Tränande från och med 15 års ålder får träna utan målsmans närvaro.

Tränande upp till och med 14 års ålder måste medföljas av målsman.

Tränande från och med 13 års ålder måste inneha eget medlemskap. 

 

10. Kontraktsbrott 

Om betalning inte sker i enlighet med betalningsvillkoren har Rosell's Gym rätt att stänga av Medlemmen från träningen tills det att Medlemmen betalat. Medlem är skyldig att betala träningsavgiften under den tid kortet är spärrat. Rosell's Gym förbehåller sig rätten att vid utebliven betalning säga upp medlemskapet med omedelbar verkan. Vid misstanke om brottslig gärning eller brott mot säkerhets- och ordningsreglerna äger Rosell's Gyms personal rätt att avvisa Medlem från gymmet. Rosell's Gym kommer även att avsluta medlemskapet och Medlemmen har ej rätt att återfå den avgift Medlemmen betalat för resterande avtalstiden. 

 

11. Rabatterade avtal 

Medlem som tecknat avtal till rabatterat pris ska på begäran av Rosell's Gym styrka sin rätt till rabatten. Medlem är skyldig att informera Rosell's Gym om eventuella ändringar i rabattgrunden. Om rabattgrunden upphör gälla efter den inledande bindningstiden ska pågående rabattgrund upphöra att gälla efter den inledande bindningsperioden och ändras till ordinarie medlemskap. Då bindningstiden för ett rabatterat medlemskap löper ut har Rosell's Gym rätt att ändra medlemskapet till ett ordinarie. 

 

12. Medlemmens ansvar

12.1. Medlemmen är skyldig att: 
12.1.1. Bekanta sig med och följa Rosell’s Gyms för tillfället gällande säkerhets- och trivselregler (generella) och övriga regler/riktlinjer som finns på vår hemsida. 
12.1.2. Inte släppa in någon obehörig i lokalen. Endast betalande kunder får vistas på Rosell’s Gym. Om Medlem bryter mot regel om att ej släppa in obehörig i lokalen belastas Medlemmen med en straffavgift på 900 kr samt en avstängning. Om något skulle hända i lokalen (exempelvis som förstörelse i lokalen) kan Medlemmen som släppt in obehöriga ställas till svars för detta.

12.1.3. Inte använda och inneha dopningspreparat. Rosell’s Gyms definition av dopningsmedel är densamma som Lagen om förbud mot vissa dopningsmedel (1991:1996). Rosell's Gym tar avstånd från alla former av droger. 

12.1.4. Upplysa Rosell’s Gym vid ändring av kontaktuppgifter/betalningsuppgifter, däribland ändring av namn, adress, e-postadress, telefonnummer, kontonummer och andra relevanta uppgifter. Anmälan ska lämnas utan ogrundade dröjsmål.
12.1.5. Upplysa Rosell’s Gym om förhållanden som medför att Medlemmen inte längre har rätt till rabatterat medlemskap. Anmälan ska lämnas utan ogrundade dröjsmål.
12.1.6. Registrera sitt medlemskort vid ankomst till träningscenter innan Medlemmen utnyttjar Rosell’s Gyms-anläggningen. Rosell’s Gym kan kräva att Medlemmen uppvisar legitimation.

12.1.7 Medlem förbinder sig att tillse att ytterdörren och receptionsdörr är stängd och låst när Medlem passerar in och ut ur Rosell’s Gyms lokaler. Om dessa regler ej efterföljs förbehåller sig Rosell’s Gym rätten att stänga av medlem för perioden eller – i allvarligare fall – att säga upp medlemskapet. Medlem är trots detta skyldig att betala för avtalat årsabonnemang eller uppsägningstid.

12.1.8 Förlust av medlemskort (inpasseringsbricka) ska anmälas till Rosell’s Gym så snart som möjligt. Rosell's Gym tar ut en avgift för utfärdandet av ny inpasseringsbricka enligt var tid gällande prislista.

12.1.9 Medlemmen ansvarar att förvara inpasseringsbrickan på ett sådant sätt att den inte missbrukas av andra. Misstankar om missbruk anmäls till Rosell’s Gym så snart som möjligt. 
 

13. Avtal med personlig tränare 

Medlem kan teckna avtal med personlig tränare. För val av autogiro är avbetalningstiden 6 månader från avtalets startdatum. Det går endast att ha ett (1) aktivt avtal för personlig träning på avbetalning. Först när full betalning för avsedd period kan Medlem påbörja ny avbetalning. Giltighetstiden på personligt träningsavtal är 1 år från och med det datum avtalet tecknades. Medlem ansvarar för att använda sina träningstillfällen innan giltighetstiden går ut. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas. Avbokning av träning med personlig tränare skall göras minst 24 timmar innan avtalad tid. I annat fall debiteras full avgift. Vid träningstillfällen för två personer där endast den ena medlemmen väljer att använda träningstillfället, räknas tillfället som nyttjat av båda. Missade tillfällen i PT-grupp kan inte användas vid senare tillfälle. Avtal med personlig tränare är bindande. 

 

14. Betalningsvillkor 

Priser och avgifter gäller enligt vid var tid aktuell prislista. Betalning skall ske i enlighet med upprättat medlemskap. Betalningsansvaret kan ägas av annan än medlem. Denne övertar då ansvaret att betala medlems- och träningsavgifter. Minderårig skall ha vårdnadshavare eller annan närstående som betalningsansvarig. Om betalningsansvaret ligger hos en juridisk person är det ändock medlemmen som är ytterst ansvarig för att avgifterna betalas. Om betalning uteblir överlämnas ärendet till inkasso. Rosell's Gym förbehåller sig rätten att debitera fakturerings- och påminnelseavgift per faktura samt tillgodoräkna sig dröjsmålsränta enligt lag. 

 

15. Fakturabetalning

Om Medlem väljer att betala medlemskapet på faktura betalar Medlem alltid i förskott för hela träningsperioden enligt avtalet. Betalningsvillkoret för faktura är 20 dagar. Rosell's gym har rätt att utta en avgift om 25 kronor för varje enskild skickad faktura. Varje ny betald faktura ses som ny bindningstid och återbetalas inte. 

 

16. Autogirobetalning 

Medgivande till betalning genom autogiro tecknas i samband med undertecknande av medlemskap. Dragning sker i förskott den 27 varje månad. Innevarande månad vid avtalets tecknande betalas kontant vid tecknande av avtal samt påföljande om det löpt fler än 11 dagar i innevarande månad. Medlemskapets avgift/inskrivningsavgifterläggs kontant vid tecknande av medlemsavtal. 

 

17. Förändring av verksamhet 

Rosell's Gym skall snarast möjligt underrätta Medlem om förestående ändring genom anslag på gymmet och/eller webbplatsen. 

 

18. Ändringar i utbud 

Rosell's Gym förbehåller sig rätten att göra ändringar i öppettider samt lokaler och utrustning. 

 

19. Underhåll av lokaler 

Rosell's Gym reserverar sig rätten att stänga gymmet för underhåll i kortare perioder utan kompensation till Medlem för avbrottet. 

 

20. Ansvar och försäkring

All träning på Rosell's Gym samt under Rosell's gyms ledning sker på egen risk. Medlem och, i förekommande fall, Medlemmens gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådana att dem kan utöva träningsaktiviteter utan risk för deras hälsa. Rosell's Gym har rätt att avbryta Medlem och dennes gästs träning och/eller säga upp medlemskapet om fortsatt träning enligt Rosells Gyms egen bedömning kan medföra hälso- eller skaderisk. Rosell's Gym ansvarar inte heller för vare sig personskador eller andra skador som uppkommer p g a olycksfall vid Medlems eller medlemmens gästs träning eller vistelse i gymmet eller skador som andra medlemmar eller besökare orsakar Medlem eller dennes gäst. Rosell's Gym tar inte ansvar för eller ersätter Medlem eller Medlemmens gästs egendom vid stöld eller annan förlust. 

 

21. Behandling av personuppgifter 

I samband med teckning av medlemskap godkänner Medlem att Rosell's Gym använder de personuppgifter som lämnas, lagras och behandlas för administrerings- och marknadsföringsändamål samt eventuell journalföring vid köp av personlig träning.

 

22. Force Majeure 

Rosell's Gym ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilka beror på omständigheter utanför Rosell's Gyms kontroll och som skäligen inte kunnat förutses, undvikas eller övervinnas. Exempel på sådan omständighet kan vara vatten- och brandskada, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighetsbeslut. 

bottom of page